Stadgar

Dessa är antagna på möte med Torestorps Framtid 2009-04-26

§1. ÄNDAMÅL OCH UPPGIFT

Föreningen skall vara en ideell, partipolitiskt neutral och i religiösa frågor obunden organisation. Den skall bevaka samhällsutvecklingen i Torestorp och i närområdet, aktualisera och driva sådana frågor som kan leda Torestorps och Marks utveckling framåt. Det är föreningen fritt att genomföra och driva enskilda projekt efter riktlinjer som fastställts på årsmöte eller medlemsmöte.

Föreningen skall, då så bedöms lämpligt, samarbeta i sakfrågor med andra organisationer, myndigheter och beslutsfattare på olika nivåer.

§2. ORGANISATION

1. Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte eller medlemsmöte. Extra medlemsmöte skall
hållas utan dröjsmål då styrelseledamot, revisorer eller minst fem (5) medlemmar så påkallar

2. För beslut gäller enkel majoritet av vid mötet närvarande medlemmar. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal fäller ordföranden utslagsrösten.

3. Verksamhetsplanen skall fastställas på årsmötet. Därutöver kan ärenden av akut art som aktualiseras under verksamhetsåret behandlas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att utse ledare eller grupp för olika projekt. Om sådant ärende är av större omfattning bör extra medlemsmöte inkallas snarast.

4. Förslag som medlem vill få behandlat på årsmötet eller medlemsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast en månad (30 dagar) före mötet.

5. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den företräder föreningen under verksamhetsåret och tiden fram till nästa årsmöte. Styrelsen har ansvaret för bokföring och medelsförvaltning, för förberedelse av ärenden till möten, för kallelse och genomförande av möten och annat löpande arbete.

6. Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra upp till sex ledamöter. Som ersättare i styrelsen utses minst två suppleanter. Ordförande utses av årsmötet för två år. Hälften av styrelseledamöter och suppleanter vartannat år för två år i sänder. Styrelsen utses inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga funktionärer.

7. Majoriteten av styrelsens ledamöter bör vara bosatta i Torestorp eller ha god kontakt med orten.

8. Styrelsen och eventuella projektledare/grupper skall hålla god kontakt med varandra.

9. Årsmöte eller medlemsmöte skall utlysas minst en vecka i förväg på sätt som vid senaste årsmötet blivit fastställt

10. Valen förbereds av en valberedning. Beredningen består av tre (3) personer som väljs för tre år. Årsmötet utser årligen en sammankallande. (Vid föreningens start utses en person för ett år, en för två år och en för tre år)

§3. MEDLEMSKAP; MEDLEMSAVGIFT

Medlem är envar som erlagt av på årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs varje årsmöte för ett år i sänder

§4. RÖSTNING

Röstberättigad till årsmötet, är den som har löst medlemskort föregående verksamhetsår eller innan årsmötet. Röstningen genom ombud får inte ske. För beslut gäller enkel majoritet av vid mötet närvarande medlemmar. Varje medlem har en röst. Vid jämvikt i röstning har mötesordförande utslagsröst men vid personval får ordförande inte ha utslagsröst utan då skall lottning tillämpas.

§5. RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§6. FÖRVALTNINGEN

Torestorps Framtid tecknas av ordförande och kassör. Vid uttag av ekonomisk börd kan antingen ordförande eller kassör skriva under var för sig eller i förening. Föreningens säkerhetsdosa till internetbanken innehavs endast av kassören och den är individuell och byts ut i samband med byte av kassör.

§7. REVISION

Föreningens räkenskaper och handlingar skall hållas tillgängliga för revision. Vid årsmötet väljes två (2) ordinarie revisorer och två (2) ersättare för dessa. Revisionsrapporten skall lämnas vid varje årsmöte. Rapporten skall innehålla uttalande om anmärkningar föreligger mot räkenskaper och förvaltning. Revisionsrapporten skall vidare innehålla uttalande med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. ÅRSMÖTE

Årsmötet skall hållas årligen före februari månads utgång.

Vid årsmötet skall följande ärenden vara obligatoriska:

• Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare

• Prövning om mötet blivit utlyst i behörig ordning

• Fastställande av dagordning

• Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

• Behandling av revisorernas berättelse

• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

• Behandling av inlämnade förslag från styrelsen eller enskilda medlemmar

• Fastställande av verksamhetsplan

• Fastställande av årsavgift

• Fastställande av antalet styrelsemedlemmar utöver ordföranden. (Minst fyra (4) upp till sex(6) ordinarie ledamöter + ordförande)

• Fastställande av ersättare (minst två (2) ersättare)

• Val av ordförande på två (2) år

• Val av styrelseledamöter och ersättare

• Val av två (2) ordinarie revisorer och två (2) ersättare

• Val a ledamot i valberedningen. Val av sammankallande i valberedningen

• Fastställa hur kallelsen till årsmöte och medlemsmöte skall ske.

§9. STYRELSEMÖTE

För att styrelsemöte skall ha beslutsunderlag ska minst hälften av styrelsen ledamöter vara närvarande vid mötet. Ersättare i styrelsen har förslagsrätt men inte rösträtt om inte ersättare träder in för ordinarie ledamot. Träder ersättare in och ersätter ordinarie ledamot på mötet så har ersättare rösträtt. Det skall registreras i protokollet om ersättare träder in på ordinarie plats.

Dagordningen på styrelsemötet skall innehålla följande ämnen:

• Val av mötespresidium, ordförande, sekreterare och eventuell protokolljusterare

• Inkommande och utgående post, skrivelser och rapporter

• Ekonomisk rapport

• Pågående ärenden

• Nya ärenden

• Övriga frågor

• Nästa styrelsemöte

§10. STADGEÄNDRI NG

För ändring av dessa stadgar fodras lika beslut på två(2) på varandra följande möten, varav minst ett (1) skall vara ordinarie årsmöte. Enkelt majoritetsbeslut gäller.

§11. UPPLÖSNING AV STYRELSEN

Föreningen kan inte upplösas så länge minst nio (9) medlemmar önskar driva föreningen vidare. När föreningen upplöses skall dess kvarvarande tillgångar och egendom överlåtas så som blivit på två (2) på varandra följande möten beslutat. Mellan dessa möten måste minst en (1) månad ha förflutit.

I kallelsen till båda dessa medlemsmöten måste ärendet klart och tydligt anges.